Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản và Điều kiện") trong tài liệu này ("Thỏa thuận") mô tả và quy định các điều khoản chi phối và điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa Primo Việt Nam trong tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ với bạn trong tư cách là người sử dụng Dịch vụ ("Bạn" hoặc "Người dùng").

Bạn cần phải đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này và không nên chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc đăng ký, truy cập hay sử dụng Dịch vụ (gọi chung là "Sử dụng" Dịch vụ) trừ phi bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện. Primo Việt Nam không lưu trữ một bản sao của Thỏa thuận này sau khi ký kết với bạn.

PRIMO - MINIBAR KÉT SẮT SỐ 1 THẾ GIỚI back to top